Služby

Všetky témy, s ktorými pracujeme sú zamerané na medziľudskú interakciu. Učíme ako využiť naše vnútorné postoje a presvedčenia spolu so správaním – teda verbálny aj neverbálny prejav tak, aby sme komunikačne zdarne zvládli situáciu a zachovali aj korektný vzťah s druhou osobou.

Komunikácia nie je mechanická technológia aj keď má svoje princípy, postupy, techniky a triky. Vychádzame z poznatkov psychológie, neurológie a ďalších vied, ktoré sa venujú porozumeniu prežívania a správania človeka.

Nižšie je zoznam okruhov, ktoré štandardne poskytujeme. Na konci je aj zoznam tém, ktoré sme v priebehu rokov trénovali a sú neštandardné. Uvádzame ich preto, aby sme vás povzbudili v tom, že vieme prispôsobiť naše tréningy aj témy vašim potrebám.

SLUŽBY

Poskytujeme pestré služby – rôzne formáty aj rôzne témy.

Tréningy – sociálne a komunikačné kompetencie, manažérske kompetencie, obchodnícke kompetencie, tréningy na špecifické kompetencie.

Prednášky – od 20 minút až po dvojhodinové prednášky na dohodnuté témy.

Akadémie – dlhodobejšie tréningové moduly, systematické vzdelávanie pracovníkov.

Teambuildingy – outdoorové kurzy pre tímy.

Koučingy – individuálne rozvojové programy pre manažérov a obchodníkov vedené externým koučom.

Facilitácia a moderovanie workshopov, porád, stretnutí, strategického plánovania.

Poradenstvo a konzultácie – pri tvorbe rozvojových a tréningových programov, pri supervízii a rozvoji interných trénerov.


Náš prístup

Učenie a profesionálny rozvoj je zábavná a príjemná činnosť, preto naše služby poskytujeme tak, aby sme spojili užitočné s príjemným, zábavu s učením, rast s nadšením.

Všetky aktivity realizujeme podľa potrieb zadávateľov a účastníkov. Vieme sa flexibilne prispôsobovať, držať sa cieľa aj dohodnutej témy. Používame široké spektrum metód, ktoré robia učenie zaujímavým a efektívnym.

Diskusie, nácvik zručností, individuálne či skupinové koučovanie, videotréning, nácvikové hry, simulácie, hranie rolí, tímové súťaživé či spolupracujúce aktivity in-door alebo out-door.

Pracujeme interaktívne. Riadime učenie tak, aby hlavnú aktivitu vykonávali učiaci sa – vtedy je učenie zaujímavé, spojené s praxou a realitou učiacich sa. Teória má zmysel, ak je jasne prepojiteľná s aktuálnou alebo budúcou praxou učiacich sa.

Sme zároveň profesionáli (vlastným tréningom, celoživotným vzdelávaním sa a praxou) a zároveň neformálni. Táto kombinácia umožňuje učiacim sa otvoriť sa učeniu a v bezpečnej atmosfére pracovať na svojich silných stránkach a získať podporu vo svojich silných stránkach.


V prípade záujmu o ktorúkoľvek službu alebo ak máte otázky, píšte nám.