aleš bednařík

Mgr. Aleš Bednařík

Tréner, facilitátor, psychológ a spisovateľ. Vediem školenia zamerané na rozvoj sociálnych, komunikačných, manažérskych a obchodníckych zručností. Venujem sa aj témam psychológie šťastia a negatívnemu vplyvu digitálnych technológií na psychické zdravie a vzťahy. Som senior tréner a konateľ firmy B-Form, s.r.o.

Vyštudoval som psychológiu na FFUK Bratislava a absolvoval dlhodobý psychoterapeutický tréning (Person Centered Approach, certifikovaný Slovenskou psychoterapeutickou spoločnosťou) a viacero ďalších tréningov v riešení konfliktov, mediácie, koučingu, NLP coach, lektorských, facilitačných a koučingových zručnostiach.

Mám viac ako 25-ročné skúsenosti. Robím školenia pre veľmi rôznorodé skupiny – od manažérov firiem, riadiacich pracovníkov neziskoviek, cez študentov, lekárov a pedagogických pracovníkov všetkých stupňov školstva, až po nákupcov a predajcov rôznych produktov, či špecialistov v IT alebo bankovníctve.

9 rokov som robil školenia ako lektor občianskeho združenia PDCS – Centrum prevencie a riešenia konfliktov, a firmy ARK, Prvá mediačná spoločnosť. Od roku 2004 som na voľnej nohe.

Na školeniach sa zameriavam najmä na rozvoj praktických zručností, simulovanie reálnych situácií a neformálnu atmosféru pri učení, ktorá umožňuje účastníkom efektívne učenie pre prax.

Publikujem texty, knihy, manuály, metodické príručky na rôzne témy – riešenie konfliktov, efektívne učenie, tréning a rozvoj kompetencií, facilitovanie, komunikačné zručnosti, pozitívne emócie a podobne.

Viac o publikáciách tu.

prednášky a webináre aleš bednařík

MOJE POSLANIE

Moje poslanie sa pretavuje cez viac ako 25 ročné skúsenosti s prácou so skupinami. Mám skúsenosti s prácou ľudí z firemného, neziskového aj štátneho sektoru. Banky, výrobné spoločnosti, mediálne spoločnosti, školy, nemocnice a ďalšie organizácie využívajú moje služby pri zlepšovaní fungovania tímov a najmä profesionálnej komunikácie s klientmi.

Rozvíjam, skvalitňujem a profesionalizujem komunikačné zručnosti a ľudský prístup. Všade, kde potrebujete jednať s inými ľuďmi, profesionálne aj ľudsky. Riadiť ich, predať služby alebo produkt, vyjednávať, učiť, presviedčať alebo zvládať emocionálne náročné komunikačné situácie.

Školenia podporujú:

 • ĽAHŠIE dosahovanie pracovných cieľov,
 • LEPŠIE vzťahy aj výkony,
 • RADOSTNEJŠIE a ZMYSLUPLNEJŠIE prežívanie práce,
 • ÚSPEŠNEJŠIE jednanie v tímoch aj s klientmi. 

Moje poslanie: ABY VAŠI ĽUDIA BOLI VO FORME.

To sa darí vtedy:

 • Keď pracovníci vnímajú zmysel svojej práce a majú z nej aj uspokojenie,
 • Keď sú v psychickej aj fyzickej kondícii.
 • Keď majú zručnosti zvládať štandardné aj záťažové situácie vznikajúce pri jednaní s ľuďmi.
 • Keď im práca prináša uspokojenie a radosť rovnako ako ich klientom, s ktorými sú v každodennom kontakte.

Školenia, tréningy, workshopy a teambuildingy spájajú tréning komunikačných techník s rozvojom ľudského prístupu v komunikácii.

Školenia prepájajú vedomostné učenie s prehlbovaním dôležitého uvedomenia – že kvalitná ľudská komunikácia prináša do práce, vzťahov a života radosť a zmysluplnosť.

PRÍSTUP NA ŠKOLENIACH

Učenie a profesionálny rozvoj je zábavná a príjemná činnosť, preto robím školenia tak, aby sme spojili užitočné s príjemným, zábavu s učením, rast s nadšením.

Všetky aktivity realizujem podľa potrieb zadávateľov a účastníkov. Viem sa flexibilne prispôsobovať a zároveň sa držať cieľa aj dohodnutej témy. Používam široké spektrum metód, ktoré robia učenie zaujímavým a efektívnym.

Diskusie, nácvik zručností, individuálne či skupinové koučovanie, video-tréning, nácvikové hry, simulácie, hranie rolí, tímové súťaživé a spolupracujúce aktivity in-door alebo out-door.

Pracujem interaktívne

Riadim učenie tak, aby hlavnú aktivitu vykonávali učiaci sa – vtedy je učenie zaujímavé, spojené s praxou a realitou učiacich sa. Teória má zmysel, ak je jasne prepojiteľná s aktuálnou alebo budúcou praxou učiacich sa.

Som profesionál vlastným tréningom, celoživotným vzdelávaním sa aj praxou. Zároveň som neformálny a účastníci tréningov sú mojimi partnermi v učení. 

Táto kombinácia umožňuje učiacim otvoriť sa učeniu a v bezpečnej atmosfére pracovať na svojich silných stránkach a získať podporu vo svojich slabých stránkach.

PRÍNCÍPY MOJEJ PRÁCE

školenia

PASIA

Pasia je vášeň, radosť a užívanie si činnosti.

Veci, ktoré v živote robíme, udalosti, ktoré prežívame, je dobré robiť a užívať si ich s pasiou. Vášeň prináša radosť a nadšenie, ktoré potom dokážeme preniesť aj na iných.

Svoju prácu robím s pasiou a preto nadšenie, optimizmus a nádej, že sa veci dajú pohnúť k lepšiemu prinášam aj do učenia a práce so skupinami.

 

školenia aleš bednařík

KUMŠT

Pracovať s ľuďmi je umenie.

Citlivo vnímať a načúvať, čo ľudia potrebujú, čo ich zaujíma a čomu sa venovať nechcú. Zladiť rôznorodých ľudí, aby sa spoločne venovali veciam, ktoré im dávajú zmysel. Improvizácia a prepájanie vecí, ktoré sú pre ľudí nové, poučné a zábavné – je môj štýl učenia.

Učenie je zábava, poznávať nové je príťažlivé, učiť sa, čo potrebujeme je zmysluplné. Toto všetko prepájať je umenie – kumšt.

A robiť kumšt je pasia.

FORTIEĽ

Fortieľ je zručnosť a majstrovstvo.

Učenie je nekonečný proces vylepšovania toho, čo už vieme. Robiť svoju prácu s fortieľom znamená, že rozumieme tomu, čo robíme a učíme sa ďalšie veci.

Fortieľ v lektorskej práci sa prejavuje v tom, že jednoducho a plynulo sa venujeme téme, ktorá zaujíma účastníkov a vieme do nej vniesť poznanie aj skúsenosti účastníkov.

CHOCHMES

Zdravý rozum a praktický prístup

Cieľom učenia sociálnych zručností je okrem iného aj vhodné, adekvátne správanie v danej situácii – to je chochmes. Vedieť sa vhodne prejavovať a správať medzi ľuďmi.

Chochmes znamená aj vtip, dôvtip – a učenie s mojimi skupinami je zábava a spoločné hľadanie ako zvládať komunikáciu a konflikty s ostatnými pri riadení, učení detí, obchodovaní, komunikácii s pacientmi, študentmi, zákazníkmi, podriadenými alebo nadriadenými.

školenia aleš bednařík

ĽUDSKÁ NÁTURA

Prirodzenosť človeka ovplyvňuje ako sa správame.

Poznať seba, svoje prežívanie, svoje presvedčenia a modely správania – ich umožňuje regulovať.

Z výskumov z rôznych vedných oborov (psychológia, behaviorálna ekonómia, sociológia, neurológia), dnes viem oveľa viac ako kedykoľvek predtým aká je ľudská prirodzenosť. V čom sme racionálni a v čom iracionálni, prečo robíme prekvapivé chyby, načo slúžia emócie, prečo klameme, čo nás motivuje a iné zaujímavé veci.

Hlbšie porozumenie ľudskej náture vedie k väčšej tolerancii a veľkorysosti k sebe aj k ostatným. Porozumenie ľudskej prirodzenosti však takisto pomáha s ovládaním seba a reakcií druhých – vieme tak viac riadiť, prispôsobiť sa aj presadiť sa. Skrátka efektívnejšie riešiť situácie tak, ako je potrebné a nie ako nás nutkajú prirodzené impulzy.

Školenia sú plné výskumov mozgu, ľudského správania, emócií, príkladov experimentov a ako tieto poznatky využiť v každodennej praxi, zmene správania a nastavenia praktických a užitočných návykov.

SLUŽBY

Všetky témy, s ktorými pracujeme sú zamerané na medziľudskú interakciu. Učíme ako využiť naše vnútorné postoje a presvedčenia spolu so správaním – teda verbálny aj neverbálny prejav tak, aby sme komunikačne zdarne zvládli situáciu a zachovali aj korektný vzťah s druhou osobou.

Komunikácia nie je mechanická technológia aj keď má svoje princípy, postupy, techniky a triky. Vychádzame z poznatkov psychológie, neurológie a ďalších vied, ktoré sa venujú porozumeniu prežívania a správania človeka.

Nižšie je zoznam okruhov, ktoré štandardne poskytujeme. Na konci je aj zoznam tém, ktoré sme v priebehu rokov trénovali a sú neštandardné. Uvádzame ich preto, aby sme vás povzbudili v tom, že vieme prispôsobiť naše tréningy aj témy vašim potrebám.

Poskytujeme pestré služby – rôzne formáty školení aj rôzne témy.

Tréningy – sociálne a komunikačné kompetencie, manažérske kompetencie, obchodnícke kompetencie, tréningy na špecifické kompetencie.

Prednášky a webináre – od 20 minút až po dvojhodinové prednášky na dohodnuté témy.

Akadémie – dlhodobejšie tréningové moduly, systematické vzdelávanie pracovníkov.

Teambuildingy – outdoorové kurzy pre tímy.

Koučingy – individuálne rozvojové programy pre manažérov a obchodníkov vedené externým koučom.

Facilitácia a moderovanie workshopov, porád, stretnutí, strategického plánovania.

Poradenstvo a konzultácie – pri tvorbe rozvojových a tréningových programov, pri supervízii a rozvoji interných trénerov.

V prípade záujmu o ktorúkoľvek službu píšte nám cez formulár alebo kontakty.

Rád robím prednášky a webináre. Naživo aj online ponúkam úderné myšlienky, s jasnými posolstvami, štruktúrované a graficky pestré slidy, ktorými sprevádzam prednášky na nasledujúce témy. Všetky som robil niekoľkokrát, takže sú overené.

Prednášky a webináre trvajú podľa dohody aj tematického zamerania od 60 – 120 minút.

Diskutovať, dávať otázky cez slido, či priamo chat aplikáce je súčasť dobrej prednášky.

Zoom, Microsoft Teams, Webex, a ďalšie aplikácie podľa voľby a zvykov objednávateľa.

Viac nájdete na stránke Psychológia šťastia.

Sociálne a komunikačné kompetencie

 • Komunikačné zručnosti manažéra
 • Asertivita, sebapresadenie sa na pracovisku
 • Prezentačné zručnosti manažérov a obchodníkov
 • Riešenie konfliktov, mediácia, facilitácia


Manažérske kompetencie

 • Vedenie ľudí, leadership – situačné vedenie
 • Koučingové zručnosti
 • Rozvoj a vedenie tímu (indoor)
 • Vedenie porád, workshopov, mítingov – facilitácia, moderácia
 • Osobnostné vlastnosti manažéra – sebapoznanie
 • Hodnotiaco-motivačné rozhovory, motivácia pracovníkov
 • Riadenie a presadzovanie zmeny
 • Time manažment – manažment času
 • Stres manažment – zvládanie záťažových situácií


Obchodnícke kompetencie

 • Predajné zručnosti
 • Vedenie obchodných jednaní
 • Vyjednávacie zručnosti – kooperatívne a silové taktiky vyjednávania
 • Telefonické zručnosti
 • Zvládanie námietok a záťažových situácií v obchode


Tréningy na špecifické kompetencie

Niektoré neštandardné témy, ktoré sme s úspechom trénovali tiež:

 • Ako reagovať na rodičov, ktorí odmietajú očkovať svoje dieťa, 
 • Ako presvedčiť klienta, aby so mnou jednal, keď ma spočiatku odmieta, 
 • Ako vymáhať telefonicky splácanie pôžičky, 
 • Ako informovať pacienta, že má zlú diagnózu.

Scroll to Top