Manažérske kompetencie

Vedenie ľudí, líderstvo, situačné vedenie

 • Riadia vaši manažéri svoj tím, oddelenie, skupinu ľudí?
 • Majú v tíme rôznorodých ľudí a je potrebné k nim pristupovať rôzne?
 • Preferujú vaši manažéri iba jeden riadiaci štýl a potrebovali by väčšiu flexibilitu?
 • Mohli by zmenou prístupu v riadení zväčšiť výkon svojich podriadených?
 • Mohli by vaši manažéri svojím prístupom zväčšiť samostatnosť a profesionalitu svojich podradených?
 • Mohli by zmenou štýlu vedenia viac motivovať svojich ľudí?
 • Chcete, aby jedným zo silných motivačných a rozvojových nástrojov vašich pracovníkov bol flexibilných štýl vedenia ľudí?

Vybrali ste si správny tréningový modul – Vedenie ľudí, situačné vedenie.

Majte svojich lídrov vo forme.


Koučingové zručnosti

 • Riadia vaši manažéri skúsených a vzdelaných ľudí?
 • Potrebujú podriadení s vašim manažérom konzultovať svoje úlohy, problémy, projekty?
 • Chcete, aby každou ich konzultáciou s vaším manažérom-koučom rástli ich zručnosti, samostatnosť a výkon?
 • Potrebujete, aby sa vaši manažéri venovali svojim ľuďom tak, aby sa zväčšovala ich motivácia a profesionalita?

Vybrali ste si správny tréningový modul – Koučing.

Majte svojich koučov vo forme.


Rozvoj a vedenie tímu

 • Máte tím a potrebujete, aby lepšie fungoval a podával väčšie výkony?
 • Chcete, aby členovia tímu lepšie poznali svoju pozíciu v tíme, svoje silné a slabé stránky?
 • Chcete, aby členovia tímu rozumeli tomu ako tím funguje a čo je potrebné urobiť pre to, aby tím dobre fungoval?
 • Chcete, aby členovia tímu viac spolupracovali a podávali lepšie výkony?
 • Chcete, aby vedúci tímu lepšie vychádzal zo svojím tímom?

Vybrali ste si správny tréningový modul – Tvorba a rozvoj tímu (indoor).

Majte svoje tímy vo forme.


Vedenie porád, workshopov a tímov – facilitácia modereovanie

 • Vedú vaši manažéri porady, workshopy, pracovné a plánovacie mítingy?
 • Potrebujete, aby ich vedeli viesť efektívne – prebrali adekvátne množstvo informácií vo vhodnom čase?
 • Chcete, aby porady netrvali večnosť a vyriešili sa na nich všetky potrebné úlohy?
 • Chcete, aby sa na poradách diskutovalo k veci a nestrácal sa čas zbytočnými debatami a žabomyšími konfliktami?
 • Potrebujete, aby boli porady dobre pripravené a výstupy z porád jednoznačné?
 • Chcete, aby plánovacie mítingy mali jasnú štruktúru a vznikol na nich jasný postup činností a rozdelenie úloh?
 • Potrebujete, aby sa ľudia na mítingoch viac zapájali, konštruktívne vyjadrovali svoje názory, navrhovali riešenia a preberali za ne aj zodpovednosť?

Vybrali ste si správny tréningový modul – Vedenie porád, workshopov a mítingov – facilitácia, moderovanie

Veďte porady vo forme.

Osobnostné vlastnosti lídra – sebapoznanie

 • Poznajú vaši manažéri svoje slabé a silné stránky? Chcete, aby o sebe vedeli viac a tak sa menili k lepšiemu?
 • Vedia vaši manažéri, ktoré ich osobnostné vlastnosti pozitívne ovplyvňujú ich štýl práce a výkon?
 • Vedia vaši manažéri, ktoré ich osobnostné vlastnosti negatívne ovplyvňujú ich štýl práce a výkon?
 • Potrebujete, aby vaši manažéri viac rozumeli sami sebe a vedeli kontrolovať svoje silné a slabé stránky?
 • Zíde sa vaším manažérom, aby lepšie rozumeli aké vlastnosti ich pracovníkov ovplyvňujú ich výkon a správanie na pracovisku?
 • Chcete mať manažérov, ktorí na sebe pracujú, rozvíjajú sa a tak prispievajú k lepším výkonom vo svojej firme?
 • Potrebujete, aby vaši manažéri vedeli, aké svoje osobnostné vlastnosti čo najefektívnejšie využiť?

 Vybrali ste si správny tréningový modul – Osobnostne vlastnosti manažéra.

Cíťte sa vo forme.


Ako viesť hodnotiaco-motivačné rozhovory, motivácia pracovníkov

 • Potrebujete, aby vaši manažéri vedeli efektívne viesť hodnotiaco-motivačné rozhovory?
 • Chcete, aby vedeli tieto rozhovory viesť tak, že budú svojich pracovníkov objektívnejšie a spravodlivejšie hodnotiť?
 • Chcete, aby prostredníctvom týchto rozhovorov motivovali svojich pracovníkov a zmysluplne ich rozvíjali k väčšej profesionalite a výkonom?
 • Potrebujete, aby vaši zamestnanci boli po hodnotiaco-motivačných rozhovoroch spokojní a videli zmysel týchto interview?
 • Záleží vám na tom, aby vaši manažéri vedeli prakticky používať rôznorodé motivačné a stimulačné nástroje?

Vybrali ste si správny tréningový modul – Hodnotiaco-motivačné rozhovory, motivácia pracovníkov.

Motivujte k lepšej forme.


Riadenie a presadzovanie zmeny – change manažment

 • Robíte často rozhodnutia, ktoré menia systém práce, pracovné postupy, zavádzate novinky?
 • Ste firma, ktorá má „zmenu v náplni práce“?
 • Potrebujete, aby vaši manažéri presadzovali rozhodnutia a aby ich podriadení čo najpozitívnejšie prijímali?
 • Chcete, aby vaši manažéri mali nástroje na čo najefektívnejšiu prácu s tímom, s ktorým potrebujú zmenu zrealizovať?
 • Chcete, aby vaši manažéri vedeli zvládať odpor ich podriadených k zmene a aby ich vedeli do realizácie zmeny čo najefektívnejšie zapojiť?
 • Vyžaduje vaša práca manažérov, ktorí zmeny nielen riadia, ale aj vytvárajú?

Vybrali ste si správny tréningový modul – Riadenie a presadzovanie zmeny.

Na zmenu vo forme.


Riadenie seba a času, manažment času

 • Bojujú vaši pracovníci s nedostatkom času?
 • Sú preťažení úlohami? Sú vyrušovaní od svojej hlavnej činnosti?
 • Sťažujú sa na nedostatok času?
 • Chcete, aby oni ovládali svoj čas a nie časový stres ich?
 • Potrebujete, aby si vedeli efektívnejšie usporiadať svoj pracovný čas?
 • Chcete, aby vo väčšej pohode zvládali pracovný nápor?
 • Chcete, aby si vedeli určiť priority úloh a zadelili si ich tak, aby stíhali všetky termíny?
 • Potrebujete, aby zvládali súčasný stav a boli schopní podávať stabilné, prípadne väčšie výkony?

Vybrali ste si správny tréningový modul – manažment času, time manažment.

Načas a vo forme.

Stres manažment – zvládanie stresu a záťažových situácií

 • Sú vaši pracovníci pod častým stresom?
 • Sú vystavení vaši pracovníci stresujúcim situáciám, konfliktom a náporom práce?
 • Potrebujete, aby vedeli takéto situácie konštruktívne zvládať?
 • Potrebujete, aby mali väčšiu odolnosť a zručnosti zvládať záťažové situácie?
 • Chcete, aby mali nástroje ako takýmto situáciám predchádzať?
 • Chcete, aby vedeli záťažovým situáciám čeliť, aby čo najmenej ohrozovali ich fyzické a duševné zdravie?
 • Potrebujete, aby pri rovnakej záťaži a porovnateľných stresoroch boli vaši pracovníci odolnejší?
 • Chcete, aby vedeli vaši pracovníci identifikovať zdroje stresu, prípadne niektoré z nich odstrániť?

Vybrali ste si správny tréningový modul – Zvládanie stresu a záťažových situácií.

Na stres vo forme.


Na objednávku

 • Potrebujete niečo, čo ste nenašli v hore uvedenom zozname?
 • Potrebujete niečo, čo je mixom hore uvedených tém?
 • Chcete niečo, čo je špecifické len pre vás a potrebujete to našiť vašej firme na telo?
 • Máte vlastné predstavy, čo by ste chceli naučiť svojich ľudí a hľadáte niekoho, kto by to pre vás zrealizoval?

Napíšte nám cez formulár.

Ozveme sa vám telefonicky alebo mailom späť, aby sme mohli prejednať podrobnosti.

Pošlite nám správu

Scroll to Top